1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

logo2013update

Društvene mreže

FacebookTwitterYoutube

Sjednice Skuštine opštine Teslić

 

Broj: 01-013-72.1/17      
 
Datum: 19.04.2017 . godine
 
           
 
          Na osnovu člana 71. stav 1. i člana 72. Poslovnika o radu Skupštine opštine Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 9/14), nakon održanog kolegijuma Skupštine opštine, 
 
 
 
S A Z I V A M
 
            7. redovnu sjednicu Skupštine opštine Teslić  za ČETVRTAK 27.04.2017. godine u 10 sati koja će se održati u skupštinskoj sali  (zgrada Zavoda za zapošljavanje) u Tesliću.
 
           Za rad sjednice predlažem sledeći
 
 
 
D n e v n i     r e d
 
 
 

1.Prijedlog Statuta Opštine Teslić

2.Prijedlog Poslovnika o radu SO-e Teslić

3.Prijedlog Odluke o gubitku statusa nepokretnosti u opštoj upotrebi-javnog dobra

4.Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje pomoćnih prostorija (garaža) u vlasništvu opštine Teslić (po hitnom postupku)

5.Prijedlog rješenja o imenovanju komisije za sprovođenje postupka prodaje pomoćnih prostorija (garaža) u vlasništvu Opštine Teslić

6.Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta na lokalitetu „Lanara“ u Tesliću (po hitnom postupku)

7.Rješenje o imenovanju komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja (licitacije) za prodaju gradskog građevinskog zemljišta

8.Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje gradskog građevinskog zemljišta u Tesliću, putem neposredne pogodbe (po hitnom postupku)

9.Izvještaj o izvršenju Budžeta opštine Teslić za 2016. godinu

10.Prijedlog Programa održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva i mostova na području opštine Teslić u 2017. godini

11. Izvještaj o radu Načelnika opštine i opštinske uprave za period 01.01.-31.12.2016.godine

12. Izvještaj o stanju i efektima korišćenja opštinskih poslovnih prostora, garaža i javnih površina izdatih  na privremeno korišćenje u 2016. godini

13. Izvještaj o radu Odbora za žalbe za 2016. godinu

14. Izvještaj o radu stalnih radnih tijela Skupštine opštine Teslić u 2016. godini

15. Izvještaj o aktivnostima na zaštiti, održavanju i izgradnji spomenika,  spomen obilježja i vojničkih grobalja oslobodilačkih ratova u periodu od 01.01. do 31.12.2016. godine na području opštine Teslić

16. Izvještaj Načelnika opštine o radu u Skupštini akcionara PKD „Rad“ a.d. Teslić i KP „Komunalac“ a.d. Teslić u periodu 01.01.-31.12.2016. godine

17. Informacija o stanju realizacije „Projekta proširenja vodovodne mreže, unapređenja vodosnabdijevanja, kanalisanja i prečišćavanja otpadnih voda na području opštine Teslić“

18. Informacija o poslovanju fonda za rješavanje stambenih pitanja boračkih kategorija opštine Teslić za 2016. godinu

19. Informacija o efektima realizacije mjera podsticaja u privredi u 2016. godini

20. Informacija o aktivnostima provedenim na izmještanju gradske deponije

21. Informacija o realizaciji Programa rada Skupštine za 2016. godinu

22. Kadrovska pitanja

                      a) Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora i članova upravnog odbora JU „Turistička organizacija“ opštine Teslić

                       b) Rješenje o imenovanju komisije za sprovođenje konkursne procedure o javnom konkursu za izbor i imenovanje direktora i članova  upravnog odbora JU „Turistička organizacija“ Opštine Teslić

                       v) Imenovanje člana školskog odbora OŠ „Vuk Karadžić“ Teslić

23. Odbornička pitanja

24. Razno.

 
 
 
 
                                                                                                    PREDSJEDNIK SO-e
                                                                                                                      Miroljub Letić
 
 

 

 

 


Broj: 01-013- 49.1 /17      

Datum: 23.03.2017. godine
 
               
 
          Na osnovu člana 71. stav 1. i člana 72. Poslovnika o radu Skupštine opštine Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 9/14), nakon održanog kolegijuma Skupštine opštine, 
 
 
 
S A Z I V A M
 
                6. redovnu sjednicu Skupštine opštine Teslić  za ČETVRTAK 30.03.2017. godine u 10:00 sati koja će se održati u skupštinskoj sali (zgrada Zavoda za zapošljavanje) u Tesliću.
 
           Za rad sjednice predlažem sljedeći:
 
 
 
D n e v n i  r e d
 
 
 
1. Prijedlog Odluke o dodjeli opštinskih priznanja i nagrada
 
2. Nacrt Statuta SO-e Teslić
 
3. Nacrt Poslovnika SO-e Teslić
 
4. Prijedlog Odluke o određivanju matičnih područja u opštini Teslić
 
5. Prijedlog Odluke o usvajanju  Akcionog plana zapošljavanja opštine Teslić za period 2017-2018. godine
 
6. Prijedlog Odluke o isticanju poslovnog imena (po hitnom postupku)
 
7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama odluke o reklamiranju na području Opštine Teslić
 
8. Prijedlog Odluke o izmjenama  i dopunama odluke o komunalnim taksama
 
9. Prijedlog Odluke o gubitku statusa nepokretnosti u opštoj upotrebi
10. Prijedlog Odluke o usvajanju Izmjene  dijela Regulacionog plana „Margita“,  dijela Regulacionog plana zone S1 C1 i
dijela Urbanističkog projekta dijela kompleksa gradske tržnice i poslovnog centra u zonama „CT1“, „CT3“ i „CT4“ u Tesliću
 
11. Prijedlog Odluke o pristupanju izmjene dijela Regulacionog plana zone    S1 C1, u Tesliću
 
12. Rješenje o imenovanju Savjeta plana
 
13. Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju Opštine Teslić (u oblasti vodosnabdjevanja i komunalne infrastrukture) (po hitnom postupku)
 
14.Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju Opštine Teslić (za realizaciju Projekta hitnog oporavka od poplava) (po hitnom postupku)
 
15. Nacrt Pravilnika o uslovima i načinu otuđenja nepokretnosti u svojini     Opštine ispod tržišne cijene ili bez naknade
 
16. Prijedlog Akcionog plana za realizaciju ciljeva iz Revidirane strategije razvoja opštine Teslić i PKI u 2017. godini
 
17. Izvještaj o izgradnji nekategorisanih puteva i mostova na području opštine Teslić u 2016. godini
 
18. Izvještaj o održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva  i mostova na području opštine Teslić u 2016. godini
 
19. Nacrt Programa održavanja lokalnih  i nekategorisanih puteva i mostova   na području opštine Teslić u 2017. godini
 
20. Izvještaj o realizaciji Programa uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2016. godinu
 
21. Zahtjev za saglasnost na cijene komunalnih usluga (voda i kanalizacija)
 
22. Izvještaj o realizaciji godišnjeg Plana utroška sredstava po osnovu naknada za  šume  u 2016. godini
 
23. Prijedlog  Plana utroška sredstava  ostvarenih po osnovu naknade za šume u 2017. godini
 
24. Izvještaji o radu o poslovanju javnih preduzeća i ustanova u 2016. godini:
 
                - Doma zdravlja "Sveti Sava" Teslić
 
                - Centra za socijalni rad Teslić
 
                - Javne ustanove za predškolsko obrazovanje i vaspitanje Dječije 
 
                obdanište "Palčić" Teslić
 
                - Narodne biblioteke "Danilo Kiš" Teslić
 
                - Turističke organizacije opštine Teslić
 
                - JU Sportski centar „ Radolinka“ Teslić
 
                - PKD „Rad“ Teslić
 
                - KP „Komunalac“ Teslić
25. Informacija o radu službe za naplatu takse za parkiranje motornih vozila u 2016. godini
26.  Informacija o aktivnostima na pripremi i implementaciji donatorskih projekata u 2016. godini
27. Kadrovska pitanja
 
            a) Izbor člana školskog odbora u JU OŠ „Petar Petrović Njegoš“
 
            b) Izbor člana školskog odbora u JU OŠ „Vuk Karadžić“ Vitkovci
28. Odbornička pitanja
29. Razno
 
        
 
Napomena:
 
Materijal za tačku 21 dostavljen je uz materijal za prethodnu sjednicu.
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                      PREDSJEDNIK SO-e
                                                                                                                                                             Miroljub Letić
 
 
MATERIJAL:
 
Broj: 01-013-32.1/17      
Datum: 22.02.2017. godine
           
          Na osnovu člana 71. stav 1. i člana 72. Poslovnika o radu Skupštine opštine Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 9/14), nakon održanog kolegijuma Skupštine opštine, 
 
S A Z I V A M
            5. redovnu sjednicu Skupštine opštine Teslić  za ČETVRTAK 02.03.2017. godine u 10:00 sati koja će se održati u skupštinskoj sali (zgrada Zavoda za zapošljavanje) u Tesliću.
           Za rad sjednice predlažem sljedeći:
 
D n e v n i   r e d
 
1. Informacija o radu Pravobranilaštva RS – Sjedište zamjenika u Doboju za 2016. godinu o stanju sudskih predmeta u kojima je opština Teslić tužena ili tužilac
2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o odborničkoj naknadi za vršenje odborničke dužnosti i dužnosti u radu stalnih radnih tjela SO-e Teslić (po hitnom postupku)
3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene jednog kvadratnog metra korisne površine stambenog i poslovnog prostora iz 2016. godine
4. Prijedlog Odluke prosječno ostvarene naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2017. godinu
5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječno ostvarenih jediničnih cijena radova komunalne i druge javne infrastrukture
6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječno ostvarene cijene troškova pripremanja gradskog građevinskog zemljišta za 2017. godinu
7. Prijedlog Odluke o izmjeni odluke o uređenju prostora i građevinskom zemljištu
8. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene dijela Regulacionog plana zone S4-1 i S4-2 u Tesliću
9. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene dijela regulacionog plana Banja Vrućica 1
10. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene dijela regulacionog plana blokova CT3 i CT4 u Tesliću
11. Prijedlog Odluke o izmjeni urbanističko-tehničkih uslova za privremeno korištenje gradskog građevinskog zemljišta (po hitnom postupku)
12. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o reklamiranju na području opštine Teslić
13. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim taksama
14. Prijedlog Odluke o otkupu zemljišta (po hitnom postupku)
15. Prijedlog Odluke o otkupu stana (po hitnom postupku)
16. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje gradskog građevinskog zemljišta u Tesliću (po hitnom postupku)
17. Rješenje o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja (licitacije) za prodaju gradskog građevinskog zemljišta
18. Izvještaj o realizaciji Programa zajedničke komunalne potrošnje u 2016. godini
19. Prijedlog Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2017. godinu (po hitnom postupku)
20. Izvještaj o realizaciji sredstava od naknade za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe na području opštine Teslić za 2016. godinu
21. Prijedlog Programa korišćenja sredstava od naknade za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe na području opštine Teslić za 2017. godinu
22. Nacrt Odluke o određivanju matičnih područja u opštini Teslić
23. Zahtjev za saglasnost na cijene komunalnih usluga (voda i kanalizacija)
24. Izvještaj o radu Odjeljenja za inspekcijske poslove sa komunalnom policijom
25. Finansijski izvještaj Opštinske boračke organizacije Teslić o utrošku sredstava iz budžeta opštine Teslić za 2016. godinu.
26. Izvještaj Opštinske organizacije Crvenog krsta opštine Teslić, o utrošku sredstava iz budžeta opštine Teslić za 2016. godinu.
27. Izvještaj SPKD „Prosvjeta“ Teslić, o utrošku sredstava iz budžeta opštine Teslić za 2016. godinu.
28. Izvještaj o utrošku sredstava bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ opštinsko društvo Teslić iz budžeta opštine Teslić za 2016. godinu.
29. Izvještaj o utrošku finansijskih sredstava iz budžeta opštine Teslić u organizaciji „Smotra ovčarstva“ Vučija planina 2016. godine
30. Izvještaj o utrošku sredstava za sportske manifestacije i školska takmičenja, iz budžeta opštine Teslić za 2016. godinu.
31. Informacija o rezultatima istraživanja zadovoljstva građana opštinskim administrativnim i komunalnim uslugama provedenim u okviru MEG projekta
32. Kadrovska pitanja
a) Imenovanje načelnika Odjeljenja administrativne službe
b) Imenovanje sekretara Skupštine opštine
v) Prijedlog rješenja o imenovanju članova Stručnog savjeta za sport opštine Teslić
33.  Odbornička pitanja
34.  Razno
a) Zahtjev d.o.o „Drvo-Komerc“
 
Napomena:
Materijali za prvu tačku dnevnog reda su dostavljeni na prethodnoj sjednici, kao i dio materijala za 12. i 13. tačku (trenutno važeća Odluka o reklamiranju i Odluka o komunalnim taksama).
 
                                                                                                                                                                    PREDSJEDNIK SO-e
                                                                                                                                                                           Miroljub Letić

 

Online podrška(beta)

PRIVREDNI SAVJET

forum

INVEST TESLIC

invest-teslic

Info