1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

logo2013update

Društvene mreže

FacebookTwitterYoutube

Opštinske komisije

Komisije za budžet i finansije

1.

 

Komisija za izbor, imenovanje i mandatna pitanja 

1. Boško Đurić, predsjednik
2. Igor Đekanović, član
3. Radojica Todić, član
4. Ramo Topovčić, član
5. Luka Radonić, član

Komisije za propise

- razmatra nacrte i prijedloge odluka i drugih propisa koje
donosi Skupština u pogledu njihove usklađenosti sa Ustavom, zakonom i Statutom opštine, kao i u pogledu njihove pravne obrade u skladu sa ovim Poslovnikom;
- razmatra inicijative za donošenje odluka i drugih opštih akata Skupštine;
- utvrđuje nacrt Statuta opštine, nacrt i prijedlog Poslovnika o radu Skupštine, razmatra pitanja u vezi usaglašavanja Statuta opštine sa Ustavom i zakonom;
- daje mišljenje o podnesenim amandmanima na prijedloge akata koje razmatra;
- razmatra prijedloge za davanje autentičnih tumačenja odluka i drugih akata Skupštine i utvrđuje prijedlog teksta autentičnog tumačenja;
- razmatra opšte akte organizacija i zajednica koje potvrđuje ili na koje saglasnost daje Skupština i o tome daje mišljenje i prijedloge Skupštini;
- utvrđuje i izdaje prečišćene tekstove odluka i drugih propisa Skupštine;
- razmatra i druga pitanja koja se odnose na primjenu Statuta opštine i drugih opštih akata Skupštine.
Komisija za propise broji 5 (pet) članova, od kojih se 2 (dva) člana biraju iz reda stručnih i naučnih radnika iz oblasti prava.

1. 

Komisije za zaštitu ljudskih prava, ravnopravnost polova i predstavke i pritužbe građana

- razmatra pitanja ostvarivanja i zaštite sloboda i prava građana, a posebnno pitanja vezana za slučajeve kršenja sloboda i prava građana od strane Opštinske administrativne službe i ustanova koje vrše javna ovlašćenja iz nadležnosti Opštine;
- ukazuje na pojave i probleme u ostvarivanju i zaštiti ljudskih prava i sloboda na području Opštine i predlaže donošenje mjera iz nadležnosti Skupštine u cilju njihove zaštite;
- prati i analizira društveni položaj žena u Opštini sa stanovišta ravnopravnosti muškarca i žene i promoviše ravnopravnost polova i jednake mogućnosti svima građanima;
- prati i razmatra pitanja iz nadležnosti Skupštine, ukazuje na eventualne diskriminirajuće propise i akte Skupštine, po osnovu polne pripadnosti, te predlaže Skupštini preduzimanje mjera i aktivnosti na usklađivanju tih akata sa Zakonom o ravnopravnosti polova;
- razmatra prijedloge udruženja građana, organizacija i institucija koji se odnose na unapređenje ravnopravnosti polova, te predlaže Skupštini preduzimanje mjera i aktivnosti iz njene nadležnosti kojima se doprinosi unapređenju ravnopravnosti polova;
- sarađuje sa Gender centrom Vlade RS i drugim organizacijama, ustanovama i tijelima koja mogu dati doprinos unapređenju ravnopravnosti polova;
- razmatra predstavke i pritužbe koje se odnose na prava i dužnosti iz nadležnosti Opštine, koje građani ili pravna lica upućuju Skupštini, ispituje, putem nadležnih odjeljenja opštinske administrativne službe, osnovanost predstavki i pritužbi, predlaže nadležnim službama preduzimanje zakonom predviđenih mjera, te o tome obavještava podnosioce predstavki i pritužbi;
- razmatra i proučava pojave na koje se u predstavkama i pritužbama ukazuje, radi sagledavanja uzroka zbog kojih se predstavke i pritužbe podnose, te predlaže Skupštini preduzimanje potrebnih mjera;
- razmatra inicijative građana i organizacija za pokretanje odgovornosti nosilaca javnih funkcija, prema potrebi, predlaže Skupštini ili drugim nadležnim organima pokretanje postupka za utvrđivanje njihove odgovornosti;
- razmatra i druga pitanja iz domena zaštite ljudskih prava i sloboda, ravnopravnosti polova, kao i mogućnosti poboljšanja rada opštinske administrativne službe i institucija koje vrše javna ovlašćenja iz nadležnosti Opštine.
Komisija za zaštitu ljudskih prava, ravnopravnost polova i predstavke i pritužbe građana, broji 5 (pet) članova.

1. 

Komisije za mjesne zajednice i saradnju sa opštinama i gradovima

- razmatra inicijative za obrazovanje mjesnih zajednica i cijeni njihovu opravdanost;
- utvrđuje prijedlog odluke o osnivanju mjesne zajednice,odnosno prijedlog odluke o neprihvatanju inicijative za osnivanje mjesne zajednice;
- razmatra pitanja postupka obrazovanja mjesnih zajednica;
- predlaže mjere kojima se podstiče saradnja mjesnih zajednica, povezivanje i udruživanje sredstava mjesnih zajednica radi rješavanja pitanja od zajedničkog interesa;
- predlaže raspodjelu budžetskih sredstava mjesnim zajednicama;
- inicira i podstiče učešće odbornika Skupštine u radu organa i tijela mjesne zajednice u kojoj imaju prebivalište;
- inicira, podstiče i prati aktivnosti na uspostavljanju i razvijanju ekonomske, kulturne i druge saradnje sa drugim opštinama u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i u inostranstvu, te predlaže Skupštini donošenje određenih akata i preduzimanje mjera na uspostavljanju i razvijanju te saradnje;
- inicira saradnju na skupštinama drugih lokalnih zajednica radi razmjene iskustava i unapređenja rada Skupštine;
- predlaže odluke o udruživanju, odnosno pristupanju Opštine određenim asocijacijama lokalnih zajednica u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i šire;
- obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti na osnovu posebnih odluka i zaključaka Skupštine.

Komisija za mjesne zajednice i saradnju sa opštinama i gradovima, broji pet članova.

1. 

Komisije za društvene djelatnosti

- razmatra i daje mišljenja i prijedloge Skupštini o pitanjima koja se odnose na razvoj, unapređenje i organizovanje sporta na području Opštine, organizovanje sportskih manifestacija od značaja za Opštinu i Republiku Srpsku, koje se finansiraju iz budžeta, kao i na angažovanje budžetskih sredstava namijenjenih za podsticaj razvoja sporta i fizičke kulture;
- razmatra i daje mišljenja i prijedloge Skupštini o pitanjima iz nadležnosti Skupštine, u oblasti kulture uopšte, organizovanju i održavanju kulturnih manifestacija na području opštine, predlaže osnivanje ustanova u oblasti kulture od značaja za opštinu, te daje prijedloge i mišljenja o finansiranju manifestacija i institucija iz oblasti kulture;
- razmatra i daje mišljenja i prijedloge Skupštini o pitanjima iz njene nadležnosti iz oblasti: zdravstvene i socijalne zaštite, obrazovanja i informisanja;
- zalaže se za ostvarivanje vjerske i nacionalne tolerancije i radi na ostvarivanju saradnje sa vjerskim zajednicama koje djeluju na području Opštine;
- obavlja i druge poslove iz oblasti društvenih djelatnosti, naosnovu posebnih odluka i zaključaka Skupštine.
Komisija za društvene djelatnosti broji 7 (sedam) članova, od kojih se 2 (dva) člana biraju iz reda sportskih, kulturnih i drugih istaknutih stručnih radnika iz oblasti društvnih djelatnosti.

1. 

Komisije za nagrade i priznanja

- predlaže Skupštini odluke o ustanovljavanju opštinskih nagrada i priznanja koja se dodjeljuju za dostignuća koja zaslužuju opšte priznanje i isticanje;
- utvrđuje kriterije i postupak za dodjelu nagrada i priznanja i stara se o njihovom provođenju;
- stara se da likovno ili drugo umjetničko rješenje nagrade simboliše istorijske i kulturne vrijednosti Opštine;
- predlaže obezbjeđenje budžetskih sredstava za novčani iznos nagrade, odnosno priznanja;
- priprema i utvrđuje prijedloge za dodjelu nagrada i priznanja.
Komisija za nagrade i priznanja broj 5 (pet) članova koji se biraju iz reda odbornika u Skupštini.

1. 

Komisije za zaštitu okoline, kulturnog i prirodnog nasleđa

- razmatra pitanja koja se odnose na utvrđivanje i sprovođenje politike zaštite prirodne okoline, uređenje građevinskog zemljišta, očuvanja i razvoja prirodnih i stvorenih vrijednosti čovjekove okoline,
- zaštite vazduha, tla, vode, vodotoka, te pitanja prostornog uređenja sa stanovišta zaštite i unapređenja čovjekove okoline;
- predlaže mjere zaštite, očuvanja i unapređenja tekovina kulturnog i prirodnog nasleđa na području opštine;
- sarađuje sa organizacijama i institucijama koje se bave zaštitom okoline, kulturnog i prirodnog nasleđa;
- obavlja i druge poslove iz ove oblasti po posebnim odlukama i zaključcima Skupštine.
Komisija za zaštitu okoline, kulturnog i prirodnog nasleđa broji 5 (pet) članova.

1. 

Komisije za pitanja mladih

- prati stanje i pojave u životu i radu mladih i predlaže Skupštini programe i mjere za djelovanje opštinskih organa i službi u ovoj oblasti;
- sarađuje sa organima i ustanovama koji se bave suzbijanjem maloljetničke delikvencije, narkomanije i drugih toksikomanija te inicira pokretanje projekata i provođenje aktivnosti na preventivnom djelovanju među mladima;
- predlaže programe kreativnog angažovanja mladih u oblasti kulture, sporta, edukacije i drugih aktivnosti;
- ostvaruje saradnju sa domaćim i međunarodnim organizacijama i institucijama koje se bave pitanjima mladih, na volonterskoj ili profesionalnoj osnovi;
- vrši i druge poslove iz ove oblasti po posebnim odlukama ili zaključcima Skupštine;
Komisija za pitanja mladih broji 5 (pet) članova, od kojih se 2 (dva) člana biraju iz reda članova omladinskih organizacija registrovanih na području opštine.

1. 

Nadzorni odbor

- vrši kontrolu javne potrošnje u opštini;
- vrši nadzor nad upravljanjem i raspolaganjem imovinom Opštine;
- podnosi Skupštini i Načelniku opštine izvještaje, preporuke i prijedloge koji se odnose na javnu potrošnju upravljanje i raspolaganje imovinom Opštine;
- obavlja i druge poslove iz djelokruga svog rada na osnovu posebnih odluka i zaključaka Skupštine.
Nadzorni odbor broji 5 (pet) članova koji se imenuju iz reda stručnjaka ekonomske i pravne struke, u skladu sa Zakonom.

1. 

 

 

 

 

Online podrška(beta)

PRIVREDNI SAVJET

forum

INVEST TESLIC

invest-teslic

Info

O Tesliću