1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

logo2013update

Društvene mreže

FacebookTwitterYoutube

Javni pozivi i oglasi

Broj: 02-374-17/17
Datum: 15.05.2017. godine

 

            Na osnovu člana 9. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 20/12), tačke VI Odluke o uslovima i načinu davanja u zakup poslovnog prostora u ulici Aleksandra Rajkovića u Tesliću („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 3/14) i člana 53. Statuta Opštine Teslić-prečišćeni tekst („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 11/14), načelnik opštine Teslić raspisuje

 

 

 


 

Broj: 02-014-283 /17

Datum: 10.05.2017.

SVIM ZAINTERESOVANIMA

PREDMET: OBAVIJEST O JAVNOJ  RASPRAVI O NACRTU PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OTUĐENJA NEPOKRETNOSTI U SVOJINI OPŠTINE ISPOD TRŽIŠNE CIJENE

U skladu s zaključkom Skupštine opštine Teslić donesenim na sjednici održanoj 30.03.2017. godine, a u vezi nacrta Pravilnika o uslovima i načinu otuđenja nepokretnosti u svojini Opštine ispod tržišne cijene, u organizaciji Kabineta Načelnika i Odsjeka za razvoj i investicije, sprovešće se javna rasprava.

POZIVAJU SE  se zainteresovani građani, privredni i društveni subjekti opštine Teslić da se odazovu u što većem broju, kako bi dali lični doprinos i uzeli aktivno učešće u kreiranju navedenog dokumenta.

Javna rasprava će se održati u utorak 16.05.2017. godine, sa početkom u 12,00 časova, u maloj sali zgrade opštine Teslić.

Dokument koji će se razmatrati moguće je preuzeti sa zvanične internet stranice opštine Teslić www.opstinateslic.com gdje je objavljen u formi nacrta.

 NACRT PRAVILNIKA (preuzmi)


 

Projekat  „Intervencija razvoja tržišta u sektoru poslovnih usluga na području Opštine Teslić“

                                        

Smjernice za podnošenje prijave i Prijavni obrazac

za podnosioce prijave na javni poziv za izražavanje interesa za fizička  i pravna lica s područja opštine Teslić za sudjelovanje/ učešće u aktivnostima programa podrške zapošljavanju i samozapošljavanju u sektoru poslovnih usluga u 2017. godini

 


PRVOSTEPENA STAMBENA KOMISIJA ZA RJEŠAVANJE

STAMBENIH PITANJA BORAČKIH KATEGORIJA U
OPŠTINI TESLIĆ
 
Broj: 07/372-65/17
Teslić, 19.04.2017. godine
 
Na osnovu člana 21. Stav 1.  Pravilnika o rješavanju stambenih pitanja boračke kategorije stanovništva na području opštine Teslić i Prijedloga predsjedništva OBO Teslić broj  23/17 od 31.03.2017. godine Prvostepena stambena komisija za rješavanje stambenih pitanja boračkih kategorija u opštini Teslić, (u daljem tekstu: Prvostepena komisija)  r a s p i s u j e
 
J A V N I   K O N K U R S
 
RADI UTVRĐIVANJA RANG LISTE ZA DODJELU BESKAMATNIH KREDITA IZ SREDSTAVA FONDA ZA RJEŠAVANJE STAMBENIH PITANJA BORAČKIH KATEGORIJA STANOVNIŠTVA U OPŠTINI TESLIĆ
 
Pravo prijave na konkurs za rješavanje stambenih pitanja po odredbama Pravilnika imaju:
-PPB, umrlih i nestalih boraca - korisnici porodične invalidnine,
-RVI i PUVI korisnici porodične invalidnine i
-demobilisani borci.
 
Prijave na konkurs podnose se u Opštinskoj boračkoj organizaciji Teslić, ulica Aleksandra Rajkovića 20 b  u periodu od 20.04.2017. godine do 05.05.2017. godine.
            Uz prijavu potrebno je priložiti sledeće dokaze:
            1. za učešće u oružanoj borbi  rješenje opštinskog organa uprave o kategorizaciji borca
            2.   za PPB rješenje o priznatom pravu na porodičnu invalidninu
            3.   za RVI rješenje o utvrđivanju invaliditeta
            4. za stambenu situaciju dokaz o stambenom statusu (ugovor o zakupu, potvrda Ministarstva za IRL, i drugo)
 Komisija vrši uviđaj i sačinjava zapisnik o stanju stambenog objekta.
            5.   za broj članova domaćinstva ovjerena izjava o zajedničkom domaćinstvu ne starija od šest mjeseci
            6.  za socijalnu situaciju rješenje CSR o priznavanju prava
            7. za nezaposlene potvrda zavoda za zapošljavanje
            8. Potvrda Ministarstva za IRL da lice nije razmijenilo ili prodalo imovinu, odnosno da mu je vraćena imovina
            9. Za zdravstvenu situaciju nalaz i mišljenje nadležne ljekarske komisije.
 
 
Prijedlog Rang liste biće sačinjen posebno po prioritetnim grupama i to odvojeno za:
-          Porodice poginulih i nestalih boraca
-          Ratne vojne invalide i porodice umrlih ratnih vojnih invalida i
-          Demobilisane borce.
 
 
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
 
                                
                                                                                                                      Predsjednik Komisije
                                                                                                                       Simaković Radomir
 

 


Broj: 16-03/1-2-563-1-4/2017     

Banja Luka, 31.03.2017. godine          
 
 
 
Na osnovu Plana utroška budžetskih sredstava sa pozicije 416300 – „Tekuće doznake pružaocima usluga socijalne zaštite PPB, RVI i CŽR – Projekat banjske rehabilitacije“, utvrđene Budžetom Republike Srpske za 2017. godinu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 116/16) i Projekta banjske rehabilitacije ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske za 2017. godinu, broj: 16-03/1-2-563-1/2017 od 03.03.2017. godine, na koji je Vlada Republike Srpske, dana 16.03.2017. godine na 116. sjednici dala saglasnost, Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite raspisuje:
 
 
 
 


Broj: 05-37-1.37/17
Datum: 10.04.2017. godine
 
 
 
 
U skladu sa Zaključkom Skupštine opštine Teslić, broj: 01-013-55/17 od 30.03.2017. godine, obavještavamo građane opštine Teslić, da će se sprovesti javna rasprava o Nacrtu Programa održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva i mostova na području opštine Teslić u 2017. godini.
 
            S tim u vezi, pozivaju se svi zainteresovani građani, sa područja opštine Teslić, da se odazovu u što većem broju, kako bi dali lični doprinos i uzeli aktivno učešće u izradi gore pomenutog Programa.
 
            Javna rasprava o navedenom Programu će se održati 18.04.2017. godine, (utorak) u zgradi Opštinske uprave Teslić - mala sala, sa početkom u 09:00 časova.
 
            Javnoj raspravi će prisustvovati predstavnici Odjeljenja za stambeno – komunalne poslove.
 
            Dokument koji će se razmatrati moguće je preuzeti sa zvanične internet stranice Opštine Teslić www.opstinateslic.com, gdje je objavljen u formi nacrta, kao i info-pultu u zgradi Opštine Teslić.
 
            Svoje prijedloge, primjedbe i sugestije, građani i drugi zainteresovani subjekti, mogu dostaviti na e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili lično na info-pult u zgradi Opštine Teslić najkasnije do 18.04.2017. godine, do 08:00 časova. 
 
 
 
                                                                                                                                         NAČELNIK ODJELJENJA                                                                                           
                     Igor Jovanović
 
 

Broj:02-014-191/17

Teslić,03.04.2017.godine
 
 
 
Na osnovu tačke II Odluke o sprovođenju aktivnosti na realizaciji Programa podrške razvoju biznisa marginalizovanih grupa žena u saradnji sa USAID („Službeni glasnik opštine Teslić“ broj 12/16), člana 4. Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz Fonda za razvoj biznisa marginalizovanih grupa žena koji se sufinansiraju sredstvima USAID i  budžeta  opštine Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“ broj 4/17) i člana 66. Statuta opštine Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“ broj 11/14 – prečiščeni tekst), Načelnik opštine Teslić, raspisuje:
 
 

 

Broj: 02-475-55-2/17
 
Datum: 30.03.2017 godine
 
 
 
 
 
            Na osnovu članova 7, 9, 10, i 11. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 20/12), Urbanističko-tehničkih uslova za privremeno korištenje građevinskog zemljišta u Tesliću i   Odluke o izmjeni Urbanističko-tehničkih uslova za privremeno korištenje građevinskog zemljišta u Tesliću („Službeni glasnik Opštine Teslić“, broj 5/09, 7/16 i 2/17), članova 5, 25, 39. i 47. Odluke o dodjeli, uslovima dodjele i načinu privremenog korištenja javnih površina i visini naknade na području opštine Teslić („Službeni glasnik Opštine Teslić“, broj 5/13) i člana 53. Statuta Opštine Teslić-prečišćeni tekst („Službeni glasnik Opštine Teslić“, broj11/14) Načelnik opštine Teslić, raspisuje
 
 
 
 
 
 
 
 


Broj:  02-374-15/17                                                         
Datum,  15.03.  2017.  

Na osnovu člana 53. Statuta opštine Teslić-prečišćen tekst(„Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 11/14), i tačke 5. Odluke o načinu korištenja društvenih domova na području opštine Teslić, („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 12/16), na Zahtjev Savjeta mjesne zajednice Bardaci, Načelnik opštine  raspisuje,

 

 


Broj: 02-054-9/17

Datum: 07.03.2017.god
 
 
 
 
Poštovani,
 
U skladu sa članom 8. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 7. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 66/16), pozivamo vas da dostavite ponudu u okviru poziva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku „Izrada šumskoprivredne osnove za šume u privatnoj svojini na području opštine Teslić za period od 01.01.2018. godine do 31.12.2027. godine“. Postupak će biti proveden u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima i ovim pozivom.

 

 


Broj:02-014-111/17

Teslić,24.02.2017.godine

 

Na osnovu tačke II Odluke o sprovođenju aktivnosti na realizaciji Programa podrške razvoju biznisa marginalizovanih grupa žena u saradnji sa USAID Programom podrške marginaliziranim grupama („Službeni glasnik opštine Teslić“ broj 12/16), člana 4. Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz Fonda za razvoj biznisa marginalizovanih grupa žena koji se sufinansiraju sredstvima USAID/PPMG i budžeta opštine Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“ broj 4/17) i člana 66. Statuta opštine Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“ broj 11/14 – prečiščeni tekst), Načelnik opštine Teslić, raspisuje:

 

 

 
 

 
Broj: 02-014-26. 6/17
Datum: 09.02.2017. godine

PREDMET: Poziv na dane otvorenih vrata za prezentaciju Programa podrške marginalizovanim grupama žena u razvoju biznisa

Poštovani,

Opština Teslić je izabrana za učešće u Programu podrške marginalizovanim grupama žena u razvoju biznisa u sklopu USAID - ovog Programa podrške marginaliziranim grupama. koji zajednički finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Opština Teslić. USAID/PPMG i Opština Teslić će udruženim sredstvima formirati Preduzetnički fond za žene iz kojeg će se finansirati poslovne ideje korisnica Programa podrške marginalizovanim grupama žena u razvoju biznisa.
Program podrške marginalizovanim grupama (USAID/PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ima za cilj da pruži podršku marginalizovanim grupama žena u razvoju biznisa odnosno da podrži razvoj mikro, malih i srednjih preduzeća kao i seoskih domaćinstava žena žrtava nasilja, samohranim majkama, nezaposlenim mladim ženama mlađim od 30 godina, ženama s invaliditetom ili s djetetom s invaliditetom, nezaposlenim ženama koje žive i koje će svoju samostalnu djelatnost obavljati u ruralnom području doprinoseći konkurentnosti lokalnih ekonomija i stvaranju mogućnosti za zapošljavanje teško zapošljivih kategorija.
Opština Teslić će 21.02.2017.godine u 12:00 sati u maloj sali Opštine Teslić održati dane otvorenih vrata gdje će biti prezentovan Program podrške marginalizovanim grupama žena u razvoju biznisa. Učešće na danima otvorenih vrata, pored predstavnika opštinske uprave Teslić će uzeti i predstavnici USAID - ovog Programa podrške marginaliziranim grupama. Za sve upite možete pozvati Odsjek za razvoj i investicije na broj telefona 053/411-552 ili doći lično u kancelariju broj 8A.

S poštovanjem,

                                                                                                                                                                                      NAČELNIK OPŠTINE
                                                                                                                                                                                            Milan Miličević
Broj: 02-014-788/16
Datum: 01.02.2017.god.
 
 
Broj: 02-374-10/17
Datum: 27.01.2017.god.
 


Broj: 02-014-44/17
Datum: 26.01.2017.god.
 
 


Broj: 02-014-29/17
Datum: 17.01.2017. god.
 

Broj: 02-120-74/16
Teslić: 16.12.2016. godine
 


Broj: 02-014-1193/16
Datum: 22.12.2016. god.
 
 

Podrška razvoju ženskog preduzetništva na ruralnom području
POZIV ZA ŽENE SA RURALNIH PODRUČJA:

TAKMIČENJE ZA NAJBOLJI POSLOVNI PLAN ZA RAZVOJ ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA NA RURALNOM PODRUČJU

Planirate da započnete vlastiti biznis, proširite ili unaprijedite postojeći, želite da razvijate preduzetništvo u ruralnompodručju, potrebna vam je podrška u realizaciji vaše ideje? Možda je ovo prilika za vas.
Magazin za poljoprivredu i ruralni razvoj „Agro Planeta" i Mikrokreditna organizacija Partner, pozivaju žene iz ruralnih sredina da se prijave i predstave svoje poslovne ideje za učestvovanje na takmičenju „Najbolji poslovni plan za razvoj ženskog preduzetništva na ruralnom području". Cilj takmičenja je podržati inovativne i razvojne ženske inicijative koje jačaju ruralnu ekonomiju, a samim tim doprinose (samo)zapošljavanju u ruralnom području.
Pravo za prijavu imaju žene, koje žele da pokrenu novi ili prošire i unaprijede postojeći biznis, a koji je vezan za ruralno područje. Takođe, prijavu mogu podnijeti udruženja i zadruge koje su vođene od strane žena.
Nakon predstavljanja ideja, učesnice će imati priliku da učestvuju na trodnevnom treningu pod nazivom „Korak po korak do uspješnog poslovnog plana" ,a koji će im omogućiti sticanje osnovnih znanja i vještina iz oblasti poslovnog planiranja. Stručno osoblje Centra za ekonomski i ruralni razvoj - CERD pružiće pomoć svim učesnicama prilikom praktične izrade poslovnih planova. Sve učesnice treninga koje u predviđenom roku dostave svoje poslovne planove imaće priliku da se takmiče za nagradu. Ocjenu i rangiranje poslovnih planova izvršiće stručna komisija na osnovu unaprijed definisanih kriterijuma.
Najbolji poslovni plan magazin „Agro planeta" nagradiće mini grantom u iznosu od 3.000 KM. Pomenuti iznos će se uručiti u robi i/ili uslugama, koje su navedene u poslovnom planu a koje su ključne za realizaciju poslovne ideje.
Takođe, učesnicama u ovom takmičenju, Mikrokreditna organizacija Partner ponudiće kreditna sredstva za započinjanje ili proširenje poslovne djelatnosti.
Prijava se podnosi na posebnom obrascu u kojem treba da se ukratko predstavi poslovna ideja. Prijavni obrazacse može dobiti podnošenjem zahtjeva na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.. Krajnji rok za podnošenje prijave je 8.novembar 2016. godine. Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 051/325-610 ili e-mail adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..


Broj: 02-054-104/16
Datum: 2.09.2016. godine
                                                   
                                                                      Rekonstrukcija vodozahvata Jerkovac (crtež)
 

Број: 02-475-258/16
Датум: 16.08.2016. године
 

Broj: 02-120-58/16
Teslić: 15.07.2016. godine
 

Broj: 02-475-228/16
Datum: 27.06.2016. godine
 

Broj: 07-372-8/16
Datum: 22.06.2016. godine
 
 

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА
број: 02-054-56/16 од 28.04.2016. године.

ИЗГРАДЊА ПРИМАРНЕ И СЕКУНДАРНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

ЛОТ 1- Изградња примарне канализационе мреже у МЗ Ружевић

ЛОТ 2- Изградња секундарне канализационе мреже у МЗ Ружевић


02-054-51/16
20.04.2016. godine
 

Broj: 16-03/1-2-563-163-4/2016
Banja Luka, 31.03.2016. godine
 

Broj: 02- 374-18/16
Datum, 08. aprila 2016.
 

Broj: 077/372-03/16
Teslić, 04.04.2016. godine
 

Broj: 02-374-17/16
Datum: 17.03.2016. godine
 

Broj: 02-120-5/16
Teslić: 23.02.2016. godina

Broj: 02-014-3/16
Teslić: 23.02.2016. godine 

Broj: 02-123-1/16
Teslić: 08.02.2016. godine

J A V N I K O N K U R S
za prijem volontera sa završenom visokom stručnom spremom u radni odnos na određeno vrijeme u Opštinsku upravu Teslić

 


Broj: 02-014-62/16

Teslić, 29.01.2016. godine

Na osnovu člana 4. Odluke o načinu odabira projekata organizacija civilnog društva /nevladinih/ neprofitnih organizacija po LOD metodologiji („Službeni glasnik opštine Teslić", br. 10/13), člana 2. Odluke o izvršenju budžeta opštine Teslić za 2016. godinu („Službeni glasnik opštine Teslić", br. 12/14) i člana 43. i 46. Statuta opštine Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić", broj: 6/05, 4/08, 2/12 i 13/13), Načelnik Opštine Teslić raspisuje:


 Broj: 02-014-962/15
Datum: 15.12.2015. god.

J A V N I  O G L A S
o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemlјišta u vlasništvu opštine Teslić, putem usmenog javnog nadmetanja (2. licitacije)


Brој: 02-374-6/15
Datum, 11.12. 2015.

Na osnovu odredbe tačke VIII Odluke o stipendiranju učenika i studenata („Službeni glasnik opštine Teslić" broj: 04/13 i 11/13) i Programa stipendiranja studenata u akademskoj 2013/14. godini, broj: 02-67-163/15, od 02. decembra 2015. godine, Načelnik opštine Teslić r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA (preuzmi)

PRIJAVA NA KONKURS (preuzmi)
IZJAVA (preuzmi)


27.11.2015. godine
 

10.11.2015. godine
JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA
 
Obavještavaju se udruženja i neformalne grupe građana opštine Teslić da se kroz projekat PRO-Budućnost objavljuju Javni pozivi za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava i to:
1. Javni poziv: 100.000 KM organizacijama za projekte pomirenja
http://mozaik.ba/en/vijesti/item/331-javni-poziv-100-000-km-organizacijama-za-projekte-pomirenja
Poziv je namijenjen organizacijama koje žele raditi na izgradnji pomirenja i povjerenja u PRO-Budućnost zajednicama.
Javni poziv za prijedloge projekata otvoren je od 01. novembra/studenog do 30. novembra/studenog 2015. godine.
USAID kroz projekat PRO-Budućnost, CRS i Fondaciju Mozaik obezbjeđuje 100.000 KM jačanju uloge nevladinih organizacija u procesima pomirenja u PRO-Budućnost zajednicama.
______________________________________________________________________________________________________________________________
 
15.06.2016.godine
JAVNI POZIV
 za izbor potencijalnih trenera za obuku predsjednika i članova biračkih odobora
 
Dokument za preuzimanje : link

Online podrška(beta)

PRIVREDNI SAVJET

forum

INVEST TESLIC

invest-teslic

Info

O Tesliću